Repatha (evolokumab)

Repatha® i kombinasjon med statiner gir intensiv og konsistent reduksjon av LDL-C hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi

INTENSIV

I kombinasjon med pågående behandling* ga Repatha® 140 mg Q2W ytterligere 60.1 % LDL reduksion vs placebo hos HeFH-pasienter1

Repatha® ga sammenlignbar LDL reduksjon hos alle pasienter uavhengig av alder, rase, baseline LDL, BMI, kardiovaskulær risiko, diabetes eller hypertensjon1


Gjennomsnittlig LDL % endring fra baseline til  gjennomsnitt uke 10 og 12 hos pasienter med HeFH i kombinasjon med pågående behandling*1


LDL MÅLOPPNÅELSE

Hos pasienter med HeFH i kombinasjon med pågående behandling*, 67 – 80 % av pasientene behandlet med Repatha® oppnådde LDL <1.8 mmol/L ved gjennomsnitt av uke 10 og 12 vs. 2 % av pasientene som fikk placebo1


Andel pasienter som oppnådde LDL <1.8 MMOL/L1


Repatha® ble studert hos pasienter med homozygot FH (HoFH)

Repatha® er den første godkjente PCSK9-hemmeren som har blitt spesifikt evaluert i en fase 3 randomisert studie av pasienter med HoFH

Prosentvis endring av LDL fra baseline til uke 12 var - 23,1 % med Repatha®  vs. 7,9 % med placebo, noe som tilsvarer en behandlingsforskjell på - 30,9 % (justert p<0.0001)†2

*Pågående behandling inkluderte statinbehandling med eller uten ezetimib eller andre lipidsenkende behandlinger.1
49 HoFH pasienter i alderen 12 – 65 år som mottar stabil statinbehandling med eller uten ezetimib og som ikke mottar afarese. Repatha® ble administrert i anbefalt dose på 420 mg (3 x 140 mg) en gang per måned. Responsen på Repatha® var relatert til den underliggende genetiske defekten som forårsaker HoFH, med et spenn på 40,8 % gjennomsnittlig reduksjon av LDL-kolesterol sammenlignet med placebo hos de 57 % (28/49) av pasientene med enten en eller to defekte LDL-reseptorermutasjoner, til ingen respons hos pasienter med to negative eller mistenkt/antatt negative mutasjoner. 

BMI = Body mass index; HeFH = Heterozygot familiær hyperkolesterolemi; HoFH = Homozygot familiær hyperkolesterolemi;
LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; PCSK9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Q2W = Hver 2. uke.

  1. Raal FJ, Stein EA, Dufour R et al. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;385:331-40.
  2. Raal FJ, Honarpour N, Blom DJ et al. Inhibition of PCSK9 with evolocumab in homozygous familial hypercholesterolemia (TESLA Part B): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;385:341-50.