Repatha (evolokumab)

Repatha® i tillegg til statin gir en konsistent og intensiv LDL-C-reduksjon hos pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi

INTENSIV

Repatha® 140 mg Q2W i kombinasjon med statin ga ytterligere 66 – 75 % LDL-reduksjon vs. placebo (atorvastatin 10 mg/80 mg, rosuvastatin 5 mg/40 mg eller simvastatin 40 mg)1

Repatha® ga sammenlignbar LDL-reduksjon hos alle pasienter uavhengig av alder, rase, baseline LDL, BMI, kardiovaskulær risiko, diabetes eller hypertensjon1


Gjennomsnittlig LDL prosentvis endring fra baseline til gjennomsnitt av 10 og 12*1


LDL MÅLOPPNÅELSE

Hos pasienter som ble behandlet med Repatha® i kombinsjon med statin oppnådde 86 – 95 % av pasientene LDL <1,8 mmol/L ved gjennomsnittet av uke 10 og 12 vs. 2 - 39 % av pasienter som fikk placebo, og 17 – 62 % av pasientene som ble behandlet med ezetimib*1


Andel pasienter som oppnådde LDL <1.8 MMOL/L1


 

*Data fra en randomisert, dobbelblind, placebo- og ezetimib-kontrollert, multisenter, internasjonal studie (LAPLACE-2) med 1896 pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi behandlet med Repatha® 140 mg Q2W eller 420 mg QM i kombinasjon med statin eller placebo Q2W eller QM i kombinasjon med placebo, med eller uten ezetimib.1 Co-primære endpunkter var gjennomsnittlig prosentvis LDL-endring fra baseline ved gjennomsnitt av uke 10 og 12 og ved uke 12 alene.1 Gjennomsnittlig LDL oppnådd hos pasienter som ble behandlet med Repatha® var 33 mg/dl (0.85 mmol/l) til 49 mg/dl (1.27 mmol/l).1

BMI = Body mass index; CV = Kardiovaskulær; LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; QD = En gang daglid; Q2W = Hver 2. uke; QM = Hver måned.

  1. Robinson JG, Nedergaard BS, Roger WJ et al. Effect of Evolocumab or Ezetimibe Added to Moderate- or High-Intensity Statin Therapy on LDL Lowering in Patients With Hypercholesterolemia. JAMA. 2014;311:1870-82.