Repatha (evolokumab)

Repatha® gir intensiv og konsistent reduksjon av LDL-C hos statinintolerante pasienter

INTENSIV

Repatha® 140 mg Q2W ga ytterligere 37% reduksjon av LDL vs. ezetimib hos pasienter som ikke tolererer en effektiv dose statin1


Gjennomsnittlig prosentvis reduksjon av LDL fra baseline til gjennomsnitt av uke 10 og 12*1


LDL MÅLOPPNÅELSE

Hos statinintolerante pasienter som ble behandlet med Repatha® oppnådde 42 – 46 % av pasientene LDL <1.8 mmol/L ved gjennomsnitt av uke 10 og 12 vs. 0 – 2 % av pasientene som fikk ezetimib1

Blant høyrisikopasienter* oppnådde 81 % av pasientene LDL <2.59 mmol/L med Repatha® 140 mg Q2W, sammenlignet med 10 % med ezetimib1


Andel pasienter som oppnådde LDL <1.8 MMOL/L1


 

*Definert i henhold til National Cholesterol Education Program (NCEP) risikofaktorer, hvor høy risiko indikerer påvist hjerte- og karsykdommer eller tilsvarende risiko. 

Data fra en randomisert, dobbelblindet, placebo- og ezetimibkontrollert, multisenter, internasjonal studie med 307 pasienter som ikke tolererer en effektiv dose statin.1 Co-primære endepunkter var gjennomsnittlig prosentvis endring fra baseline i LDL ved gjennomsnitt av uke 10 og 12 og ved uke 12 alene.1 Lipidsenkende behandling ble brukt av 33 %; 18% mottok lavdose-statin.1 Pasienter i denne studien var intolerante til minimum 2 statiner.1 Gjennomsnittlig baseline LDL for pasienter som mottok Repatha® var 193 mg/dl (5.0 mmol/L).1

LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; QD = Hver dag; Q2W = Hver 2. uke.

  1. Stroes E, Colquhoun D, Sullivan D et al. Anti-PCSK9 Antibody Effectively Lowers Cholesterol in Patients With Statin Intolerance. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2541-8.