Repatha (evolokumab)

Repatha® administreres med en enkeltdose SureClick®


Se SPC for informasjon om administrering og dosering av Repatha®

Repatha® ferdigfylt penn

Se instruksjonsfilm for bruk av ferdigfylt pen:

NOR-PS-145-1017-056304

*Homozygot familiær hyperkolesterolemi hos voksne og ungdom fra 12 år og oppover: Innledende anbefalt dose er 420 mg én gang månedlig. Etter 12 ukers behandling kan dosefrekvensen titreres opp til 420 mg én gang annenhver uke dersom klinisk betydningsfull respons ikke er oppnådd. Pasienter på aferese kan starte behandling med 420 mg annenhver uke slik at det sammenfaller med aferese-planen.1
Pasienter med nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon. Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon ble det observert en reduksjon i den totale eksponeringen for evolokumab som kan føre til redusert effekt på LDL-reduksjonen. Det kan derfor være grunn til grundig overvåkning av disse pasientene.1

HoFH = Homozygot familiær hyperkolesterolemi; LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; Q2W = Hver 2. uke; QM = Hver måned; SC = Subkutan.

  1. Repatha SPC (26.11.2021​), avsnitt 4.2.